Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

"Marblach" Materiały lakiernicze,
obowiązujący od dnia 1 marca 2017 roku.


§ 1
Postanowienia ogólne.
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sklep.marblach.pl, jest prowadzony przez Marblach Mariusz Rozborski.
Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy: Marblach Mariusz Rozborski, Wyżne 209A, 38-120 Czudec
2) adres poczty elektronicznej: marblach@marblach.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 513 080 603, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:  8191022518, numer Regon: 690191511;
2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Marblach dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sklep.marblach.pl
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Marblach niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Marblach skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7) Salon - sklep firmowy i outletowy prowadzony przez Marblach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Marblach towary do bieżącej sprzedaży. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.marblach.pl
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Marblach przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
9) Karta Podarunkowa Marblach Voucher - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Marblach, uprawniający do zakupu towaru w Salonach lub w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Marblach Voucher .
10) Serwis – serwis internetowy administrowany przez Marblach dostępny na stronie internetowej pod adresem www.marblach.pl

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Marblach podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Marblach zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2
Rejestracja i logowanie
1. Marblach świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sklep.marblach.pl
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://sklep.marblach.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Marblach wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Marblach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marblach@marblach.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Marblach wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
10. Marblach może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
11. Marblach może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3
Składanie zamówień
1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Marblach Mariusz Rozborski, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:  8191022518, numer Regon: 690191511
5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost .
7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej.
9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Koszyk” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Marblach oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Marblach wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Marblach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Marblach. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Voucher zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Vouchera, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Vochera zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Voucher zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Marblach, numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
14. Świadczenie przez Marblach usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Marblach za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Marblach albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Marblach przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Usuń zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl po wybraniu przez Klienta pola „Zamawiam” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Usuń zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Marblach wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Usuń zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
§ 4
Ceny towarów
1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
§ 5
Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru
1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
    1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu; Marblach, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
    2) kartą płatniczą - Płatność Shoper - (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. .W razie odbioru zamówionego towaru z Paczkomatu InPost (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności (e-transfer) lub kartą płatniczą w Paczkomacie InPost odbierając zamówiony towar dostarczony przez system Paczkomatów InPost;
    3) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Blue Media S.A. , Przelewy24, Dotpay, PayPal a także płatność Voucherem, z tym wyjątkiem, że płatność za Voucher nabywany w Sklepie internetowym nie może być dokonana przy użyciu innego Vouchera - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przez system Paczkomatów InPost albo w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony do Salonu, to jest w przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia opcji „Click & collect”.
2. Klient może łączyć wskazane w punkcie 1 powyżej formy płatności w taki sposób, że:
    1) może zapłacić za część wartości zamówienia Kartą Podarunkową a za część gotówką u kuriera przy odbiorze zamówionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
    2) może zapłacić za część wartości zamówienia Voucherem a za część kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) albo szybkim przelewem bankowym (e-transfer) w przypadku odbioru zamówionego towaru z Paczkomatu InPost;
    3) może zapłacić za część wartości zamówienia Voucherem a za część kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, Dotpay, PayPal w przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przez system Paczkomatów InPost albo w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony do Salonu wybranego przez Klienta w zamówieniu, to jest w przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia opcji „Click & collect”.
3. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.
4. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Termin i koszt dostawy” pod adresem https://sklep.marblach.pl/informacje/czas-ikoszt-dostawy.html, Klient może dokonać zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatnością elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, Dotpay, PayPal a także Voucherem, z tym wyjątkiem, że płatność za Voucher nabywaną w Sklepie internetowym nie może być dokonana przy użyciu innego Vouchera. Klient może łączyć wskazane powyżej formy płatności i ma możliwość zapłacić za część wartości zamówienia Voucherem a za część kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.
5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Marblach wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.
6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. Marblach numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
7. Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 ,Dotpay, PayPal.
8. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych oraz w systemie Paczkomatów InPost określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem: https://sklep.marblach.pl/informacje/formy-platnosci.html, na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl oraz na stronie internetowej pod adresem www.paczkomaty.pl.
9. Szczegółowe zasady korzystania z Vouchera zostały określone w regulaminie Vouchera dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Voucher” pod adresem https://sklep.marblach.pl/voucher/regulamin.html.

§ 6
Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.
2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
    1) za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
    2) przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu.
3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie.
4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:
    1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 150 zł,
    2) Marblach – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 150 zł .
7. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:     1) 14 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
    2) 14 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
    3) 9 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną kartą kredytową lub przelewem internetowym (płatność z góry),
8. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient i wynoszą one 30 zł niezależnie od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru, liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
9. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:
    1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Marblach do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
    2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Marblach potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
    3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry Vocherem – od dnia otrzymania przez Marblach potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Vouchera i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w przypadkach i sposób wskazanych w § 5 punkt 2 niniejszego Regulaminu. We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
10. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zostanie skompletowany przez Marblach i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągi 2 dni roboczych licząc od dnia:
    1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Marblach potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
    2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności Voucherem – od dnia otrzymania przez Marblach potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Vouvcherem i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia Marblach numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511 zamówionego towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w przypadkach i sposób wskazanych w § 5 punkt 3 niniejszego Regulaminu.
11. Do czasu realizacji zamówienia, które ma być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wliczyć czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć zamówiony towar na adres wskazany podczas składania zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru i jest wskazany w tabeli na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszt dostawy” pod adresem https://sklep.marblach.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
13. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Marblach fakturą obejmującą przedmiot zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Vouchera nabywanej w Sklepie internetowym Klient otrzyma od Marblach niefiskalny wydruk, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.


§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Marblach, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    1) dla umowy, w wykonaniu której Marblach wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
    2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Marblach o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Marblach, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marblach@marblach.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Marblach przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Marblach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Marblach o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Marblach,, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz siedzibie firmy Marblach.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marblach, Marblach nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Marblach niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Marblach oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 13 poniżej.
10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Marblach przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. Marblach może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. W przypadku odstąpienia od umowy o Voucher zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w sytuacji, w której Voucher został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Marblach nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Vochera, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Voucher Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Vouchera Klient nie skorzysta z Vouchera. W razie gdyby w okresie Marblach numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511 między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Vouchera a zwrotem Vouchera Marblach Konsument zrealizował Voucher, Marblach będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Vouchera w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Vouchera. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazane zostały w regulaminie Vouchera oraz załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Regulaminu Vouchera dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Karta Podarunkowa” pod adresem https://sklep.marblach.pl/Vocher/regulamin.html.
14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Marblach jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Marblach ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Marblach: Marblach, z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Marblach dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem www.marblach.pl/pl/media/docs/formularz_reklamacji.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Marblach dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8 punkt 2 niniejszego Regulaminu. Marblach numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
6. Marblach rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
    1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Marblach.ltd@gmial.com
    2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 513 080 603, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Marblach. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Marblach zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami:
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
    2) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),
    3) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl. Marblach numer identyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Marblach do kontaktu z Klientami:marblach@marblach.pl.
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
§ 10
Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Marblach. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Marblach, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Marblach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

§11 Polityka Prywatności
Administratorem danych jest Marblach Mariusz Rozborski z siedzibą w Czudec, Wyżne
209A wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8191022518. Ochrona
danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji
terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce
Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru
Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,
„Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do
prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w
formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
1. Marblach jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszym sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię,
nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
2. Marblach jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób
zapisanych. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany
bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
3.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą
przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
marbalch@marblach.pl.
4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują
nas do retencji danych.
5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia

zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają
osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle
współpracujemy.
7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem
przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu
dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.
8. Marblach wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które
są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym
Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego
dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep
online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego
połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały
zapisane
9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep
online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi
korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego
Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach
Serwisu.
10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może
zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania,
w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu
telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości
Serwisu.
11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies
w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała
Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że
korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne,
Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach
może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym
podstrony „Sklep online”.


§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sklep.marblach.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
3. Marblach honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://sklep.marblach.pl/informacje/regulamin.html, w siedzibie Marblach oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
5. Marblach zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://sklep.marblach.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Marblach - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Marblach.LTD Marek Poręba ul. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów numer indentyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511

Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
    2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
    3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
    4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Marblach,, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): marblach@marblach.pl , numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 604 406 515, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marblach@marblach.pl lub bok@Marblach.com lub pismo wysłane pocztą na adres: Marblach, z dopiskiem „Zwrot”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Marblach numer identyfikacji podatkowej NIP: 8191022518, regon: 690191511 Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Marblach, z dopiskiem „Zwrot”. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl